星期二, 18 5 月, 2021
1469587532-fe11e00065f8c9bea3bb003b4e6753ff

1469587532-fe11e00065f8c9bea3bb003b4e6753ff

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469587530-ccc89f6072c85f7dd01101e6b9b042f5
1469587533-21d0dba3f73efbbc05ed044a6c7f703a