星期一, 7 6 月, 2021
1469605031-4e712251b164d6186c8870508a900096

1469605031-4e712251b164d6186c8870508a900096

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469605030-75f8dcacbadd7f32edb3dd91fa07900c
1469605033-ba13de3dadda4e17143bd4ce4f4a4c5d