星期二, 8 6 月, 2021
1469591233-e44caaac425a936a0f09f52cbc3109b6

1469591233-e44caaac425a936a0f09f52cbc3109b6

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469591231-b60311643989433c8292fa3c58c17d82
1469591234-31cc3317f2029c9e7869d4910eff778b