星期日, 13 6 月, 2021
1469605109-70b43633eb1a1ed1c0065fd991939606

1469605109-70b43633eb1a1ed1c0065fd991939606

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469605107-2ddf0a4ca9cd470de2cf95de9967fd3a
1469605110-f5a156cb22670289915d971d69da8ef7