星期日, 13 6 月, 2021
1469605976-899a42b3e0814d020b524343d8ec71e6

1469605976-899a42b3e0814d020b524343d8ec71e6

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469605975-3a180d242aa89438b490f7baea33e668
1469605978-3fd05c950647dcaa32921fadd8ef3466