星期日, 13 6 月, 2021
1469606419-dd74ed6621d675514218bcdeb6e2f6c2

1469606419-dd74ed6621d675514218bcdeb6e2f6c2

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469606417-a6d0a1023e5c47ad3e41d3fd4c12f31b
1469606421-405495f3079727f2c7b20f66c140bf69