星期日, 13 6 月, 2021
1469606384-9611495e8ddf5e69f28c350a5571ee67

1469606384-9611495e8ddf5e69f28c350a5571ee67

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469606382-ca062f26401d1561e2f9ef2bdd0c96eb
1469606386-25869aceab324bd1bd3e6a21fd6631ba