星期日, 13 6 月, 2021

1469606479-2cf40e798b3866ec9d6a50f3cd13728c

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469606477-d8e3dc7a49e736a7ce1621b3baca69f5
1469606480-a698c5d393e55bf1995e68cd82bd5f67