星期一, 17 5 月, 2021
1469590137-37ecd9052e9de2357e6dece2baa87063

1469590137-37ecd9052e9de2357e6dece2baa87063

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469590135-4d6d756e6ed123bdde58c2a23c00f6c4
1469590138-74e74cb23200e018a41d13619f8243d9