星期一, 17 5 月, 2021
1469590203-2e6357a0e757b8cce96637e1e253932a

1469590203-2e6357a0e757b8cce96637e1e253932a

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469590202-67a5df5bd4f15fefcf37ab3cc53c1064
1469590205-4d6d756e6ed123bdde58c2a23c00f6c4