星期二, 18 5 月, 2021
1469591191-a94051a83fd3852b6464ae0dd76b2df7

1469591191-a94051a83fd3852b6464ae0dd76b2df7

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469591190-fddbec381f3637a8623936ae801fcfee
1469591193-ebd4420c8f2da0300ee6115e5405ae0c