星期四, 10 6 月, 2021
1469591179-c27e504b5eb4bf1936a0d89326c42792

1469591179-c27e504b5eb4bf1936a0d89326c42792

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469591178-a698c5d393e55bf1995e68cd82bd5f67
1469591181-4d6d756e6ed123bdde58c2a23c00f6c4