星期三, 9 6 月, 2021
1469592054-b715a0e84393c9780fef9ce9d034181a

1469592054-b715a0e84393c9780fef9ce9d034181a

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469592053-090e23a7f4675c757d0e980ebd546729
1469592055-aca1526a38f6a81d0ea24592093f19a9