星期日, 13 6 月, 2021

1469604546-bb0a7cbf5d3e631c9a0faf0fddbc2c16

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469604545-5267c29b576939246c8210d993b7e312
1469604548-e1cb84935ca0864923d573df8d3d0666