星期二, 8 6 月, 2021

1469605517-d466ea3bdaaa032b3b8762a8d33a5d21

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469605515-82f94d9c1bda91dd3eab57624641f6eb
1469605518-0bb9bb9006f2727e882faf9f021b44fb