星期二, 8 6 月, 2021
1469606239-41bb808432dbaa849a43a448d3aada9f

1469606239-41bb808432dbaa849a43a448d3aada9f

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469606238-f2f12bc38a47023dfb963682fccea79f
1469606241-ce8b804d57992d4aff8575f01b020bbd