星期日, 13 6 月, 2021
1469640560-3a243fa565115f5dec847310087fba57

1469640560-3a243fa565115f5dec847310087fba57

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469640558-86e7bc02b1de1a8e2bf066e2b1b89051
1469640561-019693e558f1280ef2c2abd4f6097d79