星期日, 13 6 月, 2021
1469625575-27bf32e5b91a82c33ef6b46813129aaa

1469625575-27bf32e5b91a82c33ef6b46813129aaa

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469625571-d14d6a051aa1c204997fe894adabad1a
1469625578-4721f3966f77a99cf8ce5fba86374d66