星期六, 12 6 月, 2021

1469605901-4d6d756e6ed123bdde58c2a23c00f6c4

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469605899-77dd43a9ddd30f2968f362f06631bab1
1469605902-01410094ada052102aab8670988e984a