星期日, 13 6 月, 2021
1469606162-8da000c6e1649b9075c03cdda007b8ca

1469606162-8da000c6e1649b9075c03cdda007b8ca

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469606161-2749a02e2141545dcaef8271db7ab84b
1469606164-29e96f9c79cd7440f44b0b541fce43ab