星期五, 11 6 月, 2021

1469591315-0ff7fe3a0d3a413d80fb00ddd3200d9e

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469591314-e2005a139c0a543d9b18fc95d3383bce
1469591317-3fb2db6cccf4a23383383394b28b2b31