星期二, 8 6 月, 2021

1469591312-a05c1e086da39fc85c26d1b7b3b8b8a7

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469591311-4d6d756e6ed123bdde58c2a23c00f6c4
1469591314-e2005a139c0a543d9b18fc95d3383bce