星期日, 13 6 月, 2021
1469604823-75fb87e17a53295e4b33be123c93e5a6

1469604823-75fb87e17a53295e4b33be123c93e5a6

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469604822-e3f7a471f9c53125fcffc65e241169b5
1469604824-291c4d4395197336acdd66d5273554d3