星期日, 13 6 月, 2021
1469604806-523b451024aca05e1b78ebf704d70609

1469604806-523b451024aca05e1b78ebf704d70609

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469604804-f16a017758ea0286613d311d6f6105c5
1469604807-565e50abea4f79c5a70b9c0e61af4be6