星期二, 18 5 月, 2021
1469590036-704a88f536aa6c274109c62ab93be3fd

1469590036-704a88f536aa6c274109c62ab93be3fd

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469590034-a43d60d36396b9689b80c28e881f727a
1469590037-9ae371f88e6e753c2c91242b0da4ecca