星期三, 9 6 月, 2021
1469591075-54a3508efa6f42a27295724192edbc3b

1469591075-54a3508efa6f42a27295724192edbc3b

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469591074-d4d50de6f40b94d2138f0214d4ab6686
1469591077-3f86ac9c0eda2c3c7e7e6cc642505536