星期四, 10 6 月, 2021
1469636577-391ae40419c6139b183d00fd0afc736f

1469636577-391ae40419c6139b183d00fd0afc736f

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469636576-bd7d17e3143e4a5ef02660a96256fd10
1469636578-b54c9b1ef89bdaa3c38c3cbdf8e2b858