星期日, 13 6 月, 2021
1469605447-c2686e0ccfba5447dd6996c1926f30a3

1469605447-c2686e0ccfba5447dd6996c1926f30a3

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469605445-2694e417118f7abee9f8bf578c6d4e9e
1469605448-1651be4990eb5333f86eb5ed9a0950ec