星期日, 13 6 月, 2021
1469605406-5f3b695cb2dabd945265b9971a592369

1469605406-5f3b695cb2dabd945265b9971a592369

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469605404-023130fad2731c981767f8c4bcb952a4
1469605408-78fe7e9026dfa8d88b909d6ce94acaff