星期一, 14 6 月, 2021
1469640093-2d095a4fec0f2d6ce026a0a2182dd35f

1469640093-2d095a4fec0f2d6ce026a0a2182dd35f

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469640095-9ae371f88e6e753c2c91242b0da4ecca