星期二, 8 6 月, 2021
1469604856-74356c8f964d510479d4718a334893d6

1469604856-74356c8f964d510479d4718a334893d6

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469604855-82ddc4843e554635e215fc70fde936e0
1469604858-d10c02f0564a2dc344974d1bd9324ca1