星期日, 13 6 月, 2021
1469604853-191b1381d99f609ba6aea8b2cdd042f6

1469604853-191b1381d99f609ba6aea8b2cdd042f6

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469604852-8dd141a8b902f6bd18ea0c66afae033b
1469604855-82ddc4843e554635e215fc70fde936e0