星期日, 13 6 月, 2021
1469592304-761c17a5189550b6477bf7a6ca747d6d

1469592304-761c17a5189550b6477bf7a6ca747d6d

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469592302-c4079f277bc27df453580eaccac6a077
1469592305-29fbd466dd89f016443f601ffffb0032