星期二, 8 6 月, 2021
1469604684-600469e0485b927a4e495a6138164dd8

1469604684-600469e0485b927a4e495a6138164dd8

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469604685-632dfa3033ea1b554c6606bc955808ff