星期日, 13 6 月, 2021
1469604724-029b08bb9ca1dde8bdf831d17f9ed0f2

1469604724-029b08bb9ca1dde8bdf831d17f9ed0f2

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469604723-3b5501f86639b3152801a7a905c4f18a
1469604726-1343954149a5cd460d466e93c7e79644