星期日, 13 6 月, 2021
1469604721-04a1e7e8f397e2192bd7fd759c139e0b

1469604721-04a1e7e8f397e2192bd7fd759c139e0b

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469604720-f921ba569472af0ef2370e0a81982408
1469604723-3b5501f86639b3152801a7a905c4f18a